fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

مطالب

انجام آزمایش هوای سالم و آلوده درس علوم

انجام آزمایش هوای سالم و آلوده درس علوم

انجام آزمایش هوای سالم و آلوده درس علوم کلاس دوم دبستان دخترانه نازنین

انجام آزمایش تاثیر گر ما و نور خورشید برای رشد گیاه

انجام آزمایش تاثیر گر ما و نور خورشید برای رشد گیاه

انجام آزمایش تاثیر گر ما و نور خورشید برای رشد گیاه در کلاس دوم دبستان دخترانه نازنین

انجام آزمایش اندازه گیری دما در محل آفتابی و سایه

انجام آزمایش اندازه گیری دما در محل آفتابی و سایه

انجام آزمایش اندازه گیری دما در محل آفتابی و سایه در دبستان دخترانه نازنین

روز درختکاری

روز درختکاری

درختی بر خاک و درختی در قلب بکاریم اولی برای هوایی پاک و دومی برای عشقی پاک که هر دو برای حیات لازمند !‌💕💕

جشن نوروز 1398

جشن نوروز 1398

برگزاری جشن نوروز در سال 1398

ایجاد انگیزه جهت تدریس فارسی اول

ایجاد انگیزه جهت تدریس فارسی اول

ایجاد انگیزه جهت آموزش تشدید

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی برگزار شده در دبستات دخترانه نازنین

هنر

هنر

متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر

عنوان مطلب3

عنوان مطلب3

متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر

عنوان مطلب2

عنوان مطلب2

متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر متن کوتاه خبر